Syair ini karangan Hamzah Fansuri 2

oleh alifbraja

69 SYAIR RUH
(a)
Unggas itu yang  amat burhana
Diamnya nentiasa didalam astana
[ 3 9]  T emp a t n ya bermain dibukit Tur Sina
Majnun dan Si Layla adalah disana.
Unggas itu bukannya nuri
Berbunyi ia sedekala hari
Bermain  t ama sha pada sekalian negeri
Demikianlah murad al-insanu sirri.
Unggas itu bukannya balam
Nentiasa be rbunyi siang dan malam
T emp a t n ya bermain pada sekalian ‘alam
Disanalah tamasha melihat ragam.
Unggas itu  t ahu berkata-kata
Sarangnya dipadang  r a ta
Tempa tnya bermain pada sekelian anggauta
Ada yang bersalahan, ada yang sekata. Unggas itu terlalu indah
Olehnya banyak ragam dan ulah
Tempa tnya bermain [didalam] Ka’bah
Pada bukit ‘Arafat kesudahan mushahadah.
Unggas itu bukannya merak
Nentiasa bermain didalam shurga
Kenyataan mu’jizat  t idur dan jaga
Itulah wujud meliputi rongga.
Unggas itu terlalu pingai
Nentiasa main dalam maligai
Rupanya elok sempurna bisai
Menyamarkan diri pada sekalian sakai.
Unggas itu bukannya gagak
Bunyinya terlalu sangat galak
Tempa tnya tamasha pada sekalian awak
Itulah wujud menya t akan kehendak.
71 Unggas itu bukannya bayan
Nentiasa be rbunyi pada sekalian a’y an
T emp a t n ya tamasha pada sekalian kawan
Itulah wujud menya t akan kelakuan.
Unggas itu bukannya burung
Nentiasa be rbunyi didalam tanglung
Tempa tnya tamasha pada sekalian lurung
Itulah wujud menya t akan tulung.
Unggas itu bukannya Baghdadi
Nentiasa be rbunyi didalam jasadi
Tempa tnya tamasha  [ 4 0] pada sekalian fu’adi
Itulah wujud menya t akan ‘ahdi.
Unggas itu yang weruh angasmu
Nentiasa ‘ashiq tiada kala  j emu
Menjadi dagang lagi ia jamu
Itulah wujud menya t akan ‘ilmu.
72 ( h l
Tayru’l-‘uryani unggas sultani
Bangsanya Nur’l-Rahmani
Tasbihnya Allah Subhani
Gila dan mabok akan Rabbani.
Unggas itu terlalu pingai
Warnanya terlalu bisai
Rumahnya tiada  [ 6 9] berbidai
Dukuknya da’im dibalik tirai.
Putihnya terlalu suchi
Olehnya itu bernama ruh)
Muatnya terlalu sufi
Mashafnya bersurat Kufi
“Arsh Allah akan pangkalnya
Habib Allah akan  t aul annya
Bayt Allah akan sangkarannya
Mengadap Tuhan dengan  sopannya
73 Sufitnya bukannya kain
Fi’1-Makkah da’im bermain
‘ilmunya zahir dan batin
Menyembah Allah terlalu rajin.
Kitab Allah dipersandangnya
Ghayb Allah akan dipandangnya
‘Alam Lahut akan kandangnya
Pada da’irah Huwa  t emp at pandangnya.
Dhikr Allah kiri kanannya
Fikir Allah rupa badannya
Shurbat tawhid akan minumnya
Da’im be r t emu dengan Tuhannya
Suluhnya terlalu terang
Harinya tiada berpetang
J a l annya terlalu hening
Barang me n d a p at dia terlalu menang. Chahayanya tiada berha’il
Bayna’Llah dan bayna’1-amil
Sha r i ‘ a tnya terlalu kamil
Barang yang mungkir menjadi jahil.
Jika kau dapat asal ‘ilmunya
Engkaulah yang  t e r t a h u n ya
‘Alam nin engkau yang punya
Disana-sini engkau  sukunya.
‘Ilmunya tiada berbagai-bagai
Fa rdunya yogya kau pakai
Tinggalkan ibu dan bapai
Menyembah Tuhan jangan kau lalai.
‘Ilamunya ‘ilmu yang pe r t ama
Madhhabnya madhhab bernama
Chahayanya chahaya yang lama
Kedalam shurga bersama-sama. (c)
Tayru’l-uryani unggas ruhani
Didalam kandang hadr at rahmani
Warnanya pingai  rupanya safi
Tempa tnya Kursi yang maha ‘ali
Sungguh pun ‘uryan bukannya gila
Mengaji Qur’an dengan tartila
Tempa tnya mandi sungai Salsabila
Didalam firdaus ra’su Zanjabila.
(d)
Unggas nuri asalnya chahaya
Diamnya da ‘ im di Kursi Raja
Daripada nur inya faqir dan kaya
Menjadi insan, Tuhan dan saya.
Kuntu kanzan asal sarangnya
‘Alam  L a h ut nama padangnya
Terlalu Luas dengari lapangnya
I tul ah kanzam dengan lawangnya.
76 ‘Aqlu’l-KuUi nama bulunya
Qalam al-A ‘la nama kukunya
Allah Ta’ala akan gurunya
Oleh itulah tiada jodonya
Jalai dan jamal nama kakinya
Nuru’l-Awwal nama jarinya
Lawh al-Mahfuz nama hatinya
Menjadi jawhar dengan safinya.
Itulah Ahmad awwal Nabinya
Nur Allah dengan suchinya
Sekalian ‘alam panchar daripada nurinya
Menjadi langit serta buminya.
)
Unggas Pingai terlalu ‘ashiq
Da’im bermain di Kursi Khaliq
Bangsanya Rahman yang fa’iq
Menjadi sultan terlalu la’iq.
77 Unggas itu  t ahu berkata
Sarangnya dipadang rata
Akan wujudnya sekalian ma ta
Mengenal diri terlalu nya t a.
Mazhar Allah akan  rupanya
Asma’ Allah akan namanya
Mala’ikat akan  t ent e r anya
Akulah wasil akan ka t anya.
Sayapnya bernama Furqan
T u b u h n ya bersurat Qur ‘ an
Kakinya Hannan dan Mannan
Da’im  [ 7 3] bertengger ditangan Rahman.
Ruh Allah akan nyawanya
Sirr Allah akan angganya
Nur Allah nama ma t anya
Nur Muhammad da ‘ im sertanya.
78 Liqa Allah nama ‘ishqinya
Sawt Allah akan bunyinya
Rahman-Rahim nama ha t inya
Menyembah Tuhan dengan safinya.
Bumi-langit akan sangkarannya
Makkah-Madinah akan pangkalannya
Bayt Allah nama badannya
Disana be r t emu dengan Tuhannya.
Chahayanya seperti suluh
Bunyinya seperti guruh
Matanya lengkap dengan  t u b uh
Bulunya da ‘ im sekalian luruh.
Rupanya akan ma h b u b n ya
Lakunya akan marghubnya
Bangsanya akan ma t lubnya
Buraq al-Mi’raj akan ma rkubnya.
79 ‘ilmu’l-yaqin nama ‘ilmunya
‘Aynu’l-yaqin hasil  t a h u n ya
Haqqu’l-yaqin akan lakunya
Muhammad nabi asal gurunya.
Shari’at akan ripinya
Tariqat akan budinya
Haqiqat akan tirainya
Ma’rif  at yang wasil akan isinya.
‘Alam na sut nama hambanya
Perisai ma l akut akan ka t anya
Duldul  j a b a r ut nama kudanya
Menyerang  l ahut akan kerjanya.
Dengarkan hai anak  j amu,
Unggas itu sekalian kamu! (f)
Ikan Tunggal bernama fadil
Dengan air da ‘ im ia wasil
Tshqinya terlalu kamil
Didalam Laut tiada bersahil.
Ikan itu terlalu ‘ali
[ 8 7] Bangsanya Nur al-Rahmani
Anggapnya  rupa insani
Da’im bermain di laut baqi.
Bismi’Llah akan namanya
Ruh Allah akan nyawanya
Wajh Allah akan mukanya
Zahir dan batin sertanya.
Nur Allah nama bapainya
Khalaqat Allah akan sakainya
Raja Sulayman akan pawainya
Da’im berbunyi dalam balainya. Empat bangsa akan  ibunya
Summun bukmun akan  t ipunya
Kerja Allah yang di t i runya
Mengenal Allah dengan bisunya.
F a n a’ fi’Llah akan suchinya
Inni ana’Llah akan bunyinya
Memakai dunya akan ruginya
Radikan ma ti da ‘ im pujinya.
Ta rku’ l -dunya akan labanya
Me n u n t ut  d u n ya akan ma r anya
‘Abdu’l-Wahid asal namanya
Da’im ‘Ana’1-Haqq!’ akan ka t anya
Kerjanya mabok dan ‘ashiq
‘ I lmunya sempurna fa’iq
Menchari air terlalu sadiq
Didalam Laut bernama Khaliq. Ikan itu terlalu zahir
Olehnya da ‘ im didalam air
Sungguh pun ia terlalu hanyir
Wasilnya da ‘ im di Laut halir.
83 SYAIR MA’RIFAT
Aho segala ki ta  ummat Nabi!
Akan ma’rifat Allah yogya dike t ahui
Kerana ma’rifat itu pada sekalian wali
Mulianya sangat terlalu qawi.
Ma’rifat itu yang terlalu qabul
Dengan Mahbubmu da’im beroleh wusul
Pakaian Mahbub yang bernama Rasul
Terlalu jauh daripada zuluman jahul.
Maraja‘l-bahrayni yaltaqiyan
Bayna huma barzakhun la yabghiyan.
Bahrayn itu terlalu ‘ajib
Barzakh di ant a r anya bi Nuri’l-Habib
Olehnya zahir terlalu qarib
Kelihatan jauh pada sekalian  [ 6 6] gharib. Bahrayn itulah ma’nanya dalam
Menyatakan pertemuan Tuhan dan ‘alam
Inilah rahasia Nabi yang Khatam
Menyalakan ‘Ashiq tiada ia padam.
Bahrayn itu tiada bertating
Airnya suchi terlalu hening
Bukan dimata hidung dan kening
Jangan dipandang disana pening!
Erti qaba qawsayny aw adna
Pertemuan hamba dan Tuhan yang A’la
Pada ma kadhaba’l-fu adu ma ra’a
Tiada lagi lain ‘ala ma yura
Qaba qawsayni itu suatu tamthil
Ma’nanya ‘ali timbangnya thaqil
Babrayn didalamnya sempurna jamil
Orang mengetahui dia terlalu qalil
85 Orang qaba qawsayni itu seperti kandang
Tali di ant a r anya  b u k a n n ya benang
Bazrakh namanya disana  t e rbent ang
Ketiganya wahid yogya kau pandang.
Tuhan ki ta itu tiada bermakan
ZahirNya nya ta dengan rupa insan
Man ‘arafa nafsahu suatu burhan
Fa qad ‘arafa rabbahu terlalu bayan. t v
AL -MUNTAHI
karangan Hamzah Fansuri
[Naskah Leiden  n o.  7 2 91 (III)]
[ r ro] Bismi’ Llahi’ l—rahmani’ l-^rahim
Al—hamdu li’Llahi rabbi’l—’alamin
< wa’l—’aqibatu li’l—muttaqin
wa’lsolatu ‘ala rasuli [hi] Muhammadm
wa alihi ajma’in.
(1) Ketahui ol ehmu, hai Talib, bahwa sabda Rasulu’Llah (salla’
Llahu’alayhi wa sallam!).:
Man nazara ila shay ‘in wa lam yara ‘ Llaha
fihi fa huwa batilun.
ya ‘m
Barang siapa menilik kepada  sua tu, jika tiada
dilihatnya Allah da l amnya, maka ia itu sia-sia.
[ 1 1 1]
Kata ‘Ali (radiya’Llahu ‘anhu!) :
Ma [ra] ‘ ay tu shay’an ilia wa ra’aytu’Llaha [fihi].
ya’ni :
Tiada kulihat suatu melainkan kulihat Allah dalamnya.
Sabda Nabi (salla’Llahu ‘alayhi wa sallam!):
Man ‘arafa nafsahu fa qad’arafa rabbahu.
ya’ni :
Barang siapa mengenal dirinya maka sanya mengenal Tuhannya.
S7 ( 2 ) E r ti mengenal  T u h a n n y a, dan mengenal dirinya  y a m: Din
kuntu kanzan makhfiyyan  [ i t u] dirinya, dan  s eme [ s]  ta sekalian
dalam  ‘ I h nu AUah. Seperti sebiji dan  p u h u n;  p u h u n n ya dalam sebiji  i tu,  sungguh’pun tiada kelihatan,  t e t a pi  h u k umn ya ada dalam
biji itu.’ Kata Shaykh  J u n [ a y] d (radiya’Llahu ‘anhu!):
Kana’Llahu wa lam yakun ma’ahushay un [Huwa J
I—ana kama kana.
ya ‘ni Ada Allah dan tiada ada sertaNya suatu  p u n.
[ I a] sekarang ini seperti AdaNya dahulu itu jua.
Kerena ini maka sabda ‘Ali (radiya ‘Llahu ‘anhu!):
Ma ra’aytu shay’an illa wa ra’aytu’Llaha fini.
(3) Tetapi jangan melihat seperti kain basah karena kain lain, airnya lain Allah Subhanahu wa Ta’ala mahasuchi daripada demikian
itu  t amthi lnya! Tetapi jika di t amthi lkan seperti laut dan ombak,
harus seperti ka ta sha’ir:
Fa’l–bahru bahrun ‘ala ma kana fi qidamin
Inna’l—hawaditha amwajun wa anharu
La yahjibannaka as [h] kalun tushakiluha
‘An man tashakkala fiha fahiya astaru.
y a ni
Yang laut itu laut jua pada sedia pe r t amanya,
Maka yang baharu itu ombaknya dan sungainya;
Jangan  m e n d [ i n d ] i n g [ i] dikau  [ 1 1 2] segala
rupa yang menyerupai dirinya, Karena dengan
segala  rupa itu dinding daripadanya.
Te t api  [ omb a k] beserta dengan laut qadim. Seperti  [ k a t a] misra’j
[Darya kuhan chu bar zand mawji nu Mawjish khwanand u
dar haqiqat daryast].
[ y a ‘ n i :] Laut itu qadim; apabila berpalu, baharu ombak
namanya dika t a.
Tetapi pada haqiqa tnya  l aut jua—
Kerana  l aut dan ombak esa tiada dua.
Seperti firman Allah Ta’ala :
88 Wa’Llahu bi kulli shay’in muhit.
ya ‘ni :
Bahwa Allah Ta’ala dengan [segala  s e ] sua tu
me l iput.
Sabda Rasulu’Llah (salla’Llahu ‘alayhi wa sallam!):
Ana mina’Llahi wa’l—’alamu minni.
ya ‘ni
Aku daripada Allah; sekalian ‘alam daripadaku.
Seperti ma t aha ri dengan chahayanya dengan panasnya; namanya
tiga haqiqa tnya suatu jua. Seperti isharat Rasulu’Llah (salla
Llahu ‘alayhi wa sallam!):
Man ‘arafa nafsahu fa qad’arafa rabbahu.
ya’ni :
Barangsiapa mengenal din’ nya maka sanya mengenal
Tuhannya.
(4) Adapun dirinya  i tu,  sungguh[pun] beroleh nama dan rupa jua,
haqiqa tnya  rupanya dan namanya tiada. Seperti bayang-bayang
dalam chermin;  rupanya  d [ a n] namanya ada  [haqiqa tnya  t i a d a ].
Seperti sabda Nabi (salla’Llahu ‘alayhi wa sallam!):
Al-mu’minu mir’atu’l—mu’min.
ya ‘ni ; .
Yang Mu’min itu chermin samanya mu min.
Er t inya ya ‘ni Nama Allah Mu’min. Maka hambaNya yang khas
pun namanya mu ‘mi n. Jika demiki an, sama-sama dengan Tuhannya, kerana hamba tiada bercherai dengan Tuhannya, dan Tuhan
pun tiada bercherai dengan hambaNya.
(5) Seperti firman Allah Ta’ala:
Wa huwa ma’akum aynama kuntum.
ya ‘ni :
Ia itu serta kamu barang dimana ada kamu.
Dan  [ 1 1 3] lagi firman Allah Ta’ala .
89 Thalathatin ilia huwa rabi^uhum wa la khamsatin
illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa
la akthara illa huwa ma’ahum.
ya ‘ni :
Jika orang tiga, melainkan Ia jua ke empa tnya
dengan mereka  i tu; dan jika ada lima, melainkan
Ia  k e e n am[ n y a] dengan mereka  i tu; dan tiada
lebih dan tiada kurang daripada demikian itu
melainkan Ia jua serta mereka  i tu.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: