Syair karangan Hamzah Fansuri 3

oleh alifbraja

Seperti firman Allah :
Wa nahnu aqrabu ilayhi min habWl—warid.
ya ‘ni :
Kami  [ t e r l ebih] hampir kepadanya daripada ur at
lehernya yang kedua.
(6) Dengarkan, hai Talib!—wa huwa ma’akum tiada diluar dan
tiada  [di] dalam, dan tiada diatas dan tiada dibawah, dan tiada
dikiri dan tiada  d i k a n a n – [ Ia khali] daripada enam pihak. Seperti
firman Allah Ta’ala:
Wa huwa’l-awwalu wal-akhiru wa’l-zahiru wa’l—
batinu.
ya ‘ni :
Ia itu  jua yang Dahulu dan Ia jua yang Kemudian
dan Ia jua yang Nyata dan Ia  jua yang Terbuni.
[Lagi] pun  t amthil seperti puhun kayu  s epuhun. Namanya limau
atau lain daripada limau. Daunnya lain, dahannya lain, bunganya
lain, buahnya lain, akarnya lain. Pada haqiqa tnya sekalian itu
limau jua. Sungguh pun namanya dan  rupanya dan warnanya
berbagai,  h a q i q a t [ n y a] esa jua. Jikalau demikian, hendaklah segala
‘Arif mengenal Allah Ta’ala seperti [ isharat] Rasulu’Llah (salla’
Llahu ‘alayhi wa sallam!):
Man arafa nafsahu fa qad ‘arafa rabbahu.—
seperti yang  t e r s ebut dahulu itu.
90 (7) Sebermula. Sabda Rasulu’Llah itu  [ 1 1 4] dengan diisharatkan
jua. Sungguh pun pada Shari’at  rupanya berbagai-bagai pada Haqiqat esa  jua. Seperti  k a ta sha’ir Lam ‘at:
[Yari daram ki jism u jan surat ust Chi jism u chi
jan jumlah jihan surat ust Har surat khub u ma’na
pakizah Kandar nazr man ayad an surat ust]
ya ‘ni :
Bahwa ada kekasihku,  t u b uh dan nyawa  rupanya
jua, Apa  t u b u h, apa nyawa? sekalian ‘alam pun
rupanya jua;
Segala  rupa yang baik dan erti yang suchi itu pun
rupanya jua,
Segala barang yang datang kepada penglihatku
itu pun  rupanya jua.
Seperti firman (Allah) Ta’ala:
Fa aynama tuwallu fa thamma wajhu’Llah.
ya ‘ni :
Barang kemana mukamu kau hadapkan, maka
disana ada Dhat Allah.
Tamthil seperti susu dan minyak sapi; namanya dua, haqiqa tnya
suatu jua. Kesudahannya susu lenyap [apabila di] putar—minyak
jua kekal sendirinya.
(8) Sekali-kali tiada be r tuka r, seperti sabda Rasulu’Llah (salla’
Llahu’alayhi wa sallam!):
Man’arafa nafsahu bi’l-fana’i.
fa qad’arafa rabbahu bVl-baqa\
ya’ni : Barang siapa mengenal diri nya  [dengan]
fana’nya, bahwa sanya mengenal Tuhan yang
baqa’lah dan serta Tuhannya.
Seperti mengetahui ruh dengan badan; muhit pada badan pun tiada dalam badan pun tiada, luar badan pun tiada. Demikian lagi
Tuhan; pada sekalian ‘alam pun tiada, dalam ‘alam pun tiada,
diluar ‘alam pun tiada. Seperti permata chinchin dengan chahayannya, dalam pe rma ta pun tiada chahayanya, diluar permata
pun tiada chahayanya.
91 (9) Kerana ini maka ka ta ‘Ali (radiya’Llahu’anhu):
Ma ra’aytu shay’an illa ra’aytu’Llaha fihi.
Tiada kulihat suatu melainkan  [ 1 1 5] kulihat
Allah da l amnya.
Maka Mansur Hallaj pun be rka ta daripada sangat berahi ini
menga t akan:
Ana’1-Haqq!
y a ‘ n i:
Akulah yang Sebenarnya!
Maka kata (ba) Yazid pun mengatakan demiki an:
Subhani ma a ‘ zama sha ‘ni!
y a ‘ n i:
Maha suchi  aku, dan siapa besar sebagianku!
Maka Shaykh  jun  [ a y] d Baghdadi pun mengatakan :
Laysa fi jubbatisiwa’Llah!
ya ‘ni
Tiada dialam  j u b b a h ku ini melainkan Allah!
Dan Sayyid Nasimi pun menga t akan:
Inni ana ‘ Llah !
ya ‘ni :
Bahwa akulah Allah!
Dan Mas’ udi pun mengatakan dengan bahasa Farsi:
Anchih ham’an dhat bud
bäz haman dhat shud.
y a ‘ n i:
Dhât Allah yang Qadim
itulah  d h ä t ku sekarang.
92 Dan kata Mawlâna Rum
‘Alam nin belum, adaku adalah
Adam pun belum, adaku adalah
Suatu pun belum, adaku beranikan qadimku jua.
Dan ka ta Sultânu’l-‘Àshiqin Shaykh ‘Ali Abü’1-Wafa’:
Kullu‘l-wujùdi wujûduhu là tushrikanna bibi’l-miläh
Fa idhâ nazarta lahu bihi fa’sjudhunâka fa làjunâh
ya’ni :
Segala [wujud ini] wujùdNya jangan kau
s ekutukan dengan yang baik,
Apabila kau lihatNya bagiNya dengan dia, maka
sujudlah engkau sana tiada berdosha.
Maka kata kita  [ b] Gulshan:
Hai segala islam! jika kau ketahui bahwa berhala
apa,
Kau ketahui olehmu bahwa yang jalan itu
pada menyembah berhala dika t a.
Jika segala kafir daripada berhalanya itu dalalnya,
Ngapa maka  [ 1 1 6] pada agamanya itu jadi sesat.
(10) Sebab demikianlah maka Shaykh ‘Aynu’1-Qudat menyembah
anjing menga t akan. ‘Hadha rabbi’—ya’ni: Tnilah Tuhanku!’—karena anjing tiada dilihatnya, hanya dilihatnya Tuhannya  jua yang
dilihatnya. Seperti orang melihat kepada  che rmin; muka  jua yang
dilihatnya, chermin gha’ib daripada penglihatannya karena ‘alam
ini pada penglihatannya seperti bayang jua—rupanya ada haqiq a t n ya tiada. Nisbat kepada Haqq Ta’ala tiada nisbat kepada ki ta
adalah karena kita memandang dengan hijab. Seperti sabda Rasulu’
Ilah (salla’Llahu’alayhi wa sallam!):
Man ‘arafa nafsahu fa qad’arafa rabbahu.
dengan isharatkan  jua. Pada haqiqa tnya dikenal pun Ia, mengenal
pun Ia.
93 (11) Seperti sabda Rasulu’Llah (salla’Llahu ‘alayhi wa sallam!):
Man ‘arafa ‘ Llaha tala lisanuhu.
Barangsiapa mengenal Allah lanjuti lidahnya.
Pada  t a t aka la mulanya mengetahui man ‘arafa nafsahu, setelah
sampai kepada fa qad’arafa rabbahu maka SendiriNya. Maka sabda
pula Nabi Allah:
Man ‘arafa’Llaha kalla lisanu [hu].
Barangsiapa mengenal Allah hululah  l i d a n y a .-
e r t inya:  t emp at be rka ta tiada lagi lulus.
(12) Seperti ka ta Shaykh Muhyi’1-Din ‘Arabi (qaddasa’ Llahu
sirrahu!) itu pun isharat kepada ‘Man ‘arafa nafsahu fa qad arafa
rabbahu ‘jua. Syair :
Ala-haqqu ‘aynu’l-khalqi in kunta dha’ayni
Wa’l-khalqu ‘aynu’l-haqqi in kunta dha’aqli
Fa in kunta dha’aynin wa ‘aqlin fama tara
Fa huwa ‘aynu shay’in wahidin fihi illa bi’l-shakli.
[ 1 1 7] ya ‘ni ka ta Muhyi’1-Din sebenarnya itu keadaan hamba
Nya:
Jika ada engkau orang bermata, be rmul a:
hamba  i tu kenya t a an Tuhan,
Jika ada engkau orang berbudi maka barang
segala kau lihat ini keadaanNya;
[Dan jika ada engkau orang be rma ta dan be rbudi,
maka apalah yang kau lihat? ] —hanya
Segala suatu itu dalam Nya [melainkan] dengan
segala rupa.
94 Seperti firman Allah Ta’ala:
Wa huwa ma’akum aynama kuntum.
y a ‘ n i:
Ia itu serta kamu barang dimana ada kamu.
Lagi  p e r k a [ t a a ] a n n ya Shaykh Muhyi’1-Din ibn’Arabi (shi’r.)
Kunna huruf fan] ‘aliyatin lam nuqal
Muta’alliqatin fi dhura a’la’l-qulal
Anafanta] fihi wa nahnu anta [wa anta] hu
Fa’l-kullu f i hu hu fasal’an man wasal.
ya’ni*
Kamilah huruf yang mahatinggi yang  t i a [ d a]
berpindah,
Dan yang tergantung dengan istananya diatas
punchak gunung.
Aku engkau dalamnya dan [kami engkau  d a n]
engkau Ia,
Maka sekalian dalam Itu Ia, maka bertanyalah
engkau kepada barangsiapa yang wasal.
(13) Hai Talib!—mengetahui ‘Man ‘arafa nafsahu ‘ bukan mengenal
j antung dan paru-paru, dan bukan mengenal kaki dan tangan.
Ma’na ‘Man ‘arafa nafsahu’: adanya dengan Ada Tuhannya esa
jua. Seperti kata Shaykh  [ J u n a y d] Baghda [di] (rahmatu Llahi
‘alayhi!):
Lawnu’l-ma’i lawnu ina’ihi.
ya ‘ni:-
ya ‘ni:
Warna air warna bejananya.
Dan seperi ka ta sha’ir Lam ‘at:
i
Laqad batanta fa lam tazhar li dhi basarin
Wa kayfa yudraku man bi’l-ayni mustatiru
ya ‘ni:
Sungguhnya telah  t e rhuni l ah Engkau maka tiada
dapat dilihat oleh segala ma t a;
Maka be t apa dilihat oleh segala ma ta  [ 1 1 8]
kerana Ia terdinding dengan adaNya?
95 Lagi  k a ta Shaykh Muhyi l -Din:
In ruhtu atlubuhu lam yangadi safari
In ji’tu hadratahu wuhishtu fi hadari
La ana arahu wa la yanfakku min basari
Wa fi damiri wa la alqahu fi ‘umuri.
y a ‘ n i. . ;
Jika pergilah aku  m e n u n t ut Dia, tiadalah
berkesudahan  t u n t u t k u,
Jika da t ang aku kehadr a tNya, Ia liar
da r ipadaku,
Tiada aku melihat Dia, Ia tiada jauh
daripada penglihatku,
Bermula: Ia ada dalamku dan tiada aku
be r t emu pada  s e ‘umurku.
Inilah maka kata Shaykh  J u n [ a y] d (rahmatu ‘Llahi ‘alayhi):
Wujuduka dhanbun la yuqasu bihi dhanbu.
y a ‘ n i:
Adamu ini dosha, tiada dosha sebagainya.
(14) Barangkala engkau pun suatu wujud, Haqq [Ta’ala] pun
suatu wujud, sharika lahu datang kerana Haqq Subhanahu wa
Ta’ala wahdahu la sharika lahu ertinya  y a ‘ n i: tiada sekutu bagiNya; ertinya tiada wujud lain hanya wujud Haqq Ta’ala jua. Seperti laut dan ombak. Seperti firman Allah Ta’ala:
Fa aynama tuwallu fa thamma wajhu Llah.
y a ‘ n i:
[Barang kemana mukamu kau  h a d a p k a n, maka
disana  ada] Dhat Allah.
Dan ka ta Mawlana  ‘Abdu’ l -Rahman Jami (rahmatu’Llahi’alayhi!):
Bayt: Ham sayah u ham[ni] shin u ham rahu hamah
ust [Dar dalaq gada u [dar] atlas shahi hamah
ust] Dar anchuman farq nihan [k] hanah u jam’
[hamah ust] Bi’Llahi hamah ust thumma bi’
Llahi hamah ust.
96 y a ‘ n i:
Sekampung  s ekedudukan sekejalanan sekalian itu
[ I a]  j u a;
Pada telekung segala minta makan dan pada atlas
segala raja-raja  i tu pun  [ 1 1 9] Ia  jua;
Pada segala pe rhimpunan dan percheraian dan
rumah yang  t e rbuni dan yang be rhimpun itu pun
Ia  jua,
Demi Allah sekaliannya Ia jua! Maka demi Allah
sekaliannya Ia  jua!
(15) Tamthil seperti biji sebiji, da l amnya  p u h un kayu sepuhun
dengan selengkapnya. Asalnya biji itu  j u a; setelah menjadi kayu
biji sebiji itu gha’ib—kayu  jua kelihatan. Warnanya berbagaibagai, rasanya berbagai,  [ t e t a p i] asalnya sebiji  i tu  jua. Seperti
firman Allah Ta’ala:
.. . Yusqa bi ma’in wahidin wa nufaddilu
ba’daha ‘ala ba’din fi’l-ukuli.
. . . Kami tuangkan dengan suatu air dan
Kami lebihkan setengah atas setengahnya
pada rasa makanan.
Tamthil seperti air hujan dalam sebuah  t a n ama n. Air  i [ t u]  jua
yang lengkap pada sekalian dan berbagai-bagai rasanya. Pada
limau masam, pada  t ebu manis, pada mambu pahi t; masing-masing
membawa rasanya. Te t api haqiqa tnya air  i tu  jua pada sekalian  i tu.
Suatu lagi  t amthil seperti ma t aha ri dengan panas. Jikalau panas
kepada bunga, atau kepada  chendana, tiada ia beroleh bahu
daripada bunga. Jikalau najis pun demikian lagi. Jangan shakk
disini kerena shakk ini itulah hijab.
(16) Kerana [atas] mazhar Jalai dan atas mazhar Jamal tiada
[ I a] bercherai, maka Kamal NamaNya. Nama al-Mu’izz tiada bercherai, Nama al-Latif  [ d a n] al-Qahhar tiada bercherai. Dan shirk
pun mazhar Nya jua. Seperti ka ta Shah Ni ‘ma tu’Ll ah qaddasa’
Llahu sirrahu!):
97 [120] Ra’aytu ‘Llaha fi’ayni bi’aynihi
Wa ayni ‘aynuhu fa’nzur bi’aynihi
Habibi ‘indaghayrighayru ‘ayni
Wa’indi aynuhu min haythu ‘ayni.
ya’ni
Kulihat Allah pada ke ada anku dengan penglihatNya; Bermula: keadaanku itu KeadaanNya. maka
tilik kepadaNya dengan tilik daripadaNya.
Kekasihku, pada segala lain daripadaku, lain daripadaku,
Bermula: padaku AdaNya itu dengan keadaanku
suatu  j u a’
Inilah sifat ‘Man arafa nafsahu fa qad’arafa rabbahu’ itu pun permulaan jua.
(17) Sebermula. Firman Allah Ta ‘ a l a:
Wa’Llahu khalaqakum wa ma ta malun.
ya ‘ni:
Bahwa Allah Ta’ala menjadikan kamu dan barang
pe rbua t an kamu.
Dan lagi firman Allah Ta’ala:
Ma min dabbatin illa huwa akhidhum
bi nasiyatiha inna rabbi’ala siratin
mustaqim.
ya’ni  . . .
 T
Tiada siapa dapat membawa melainkan la  jua
menghela  r amb ut dahinya. Bahwa Tuhanku Esa
JalanNya sebenarnya  i tupun.
Dan lagi sabda Nabi (salla’Llahu ‘ alayhi wa sallam!):
La hawla wa la quwaata illa bi’Llahi’l-ahyyil-
‘azim.
ya ‘ni:
Tiada mengelilingi dan tiada quwwat seorang
98 melainkan dengan kuasa Allah yang Mahatinggi
dan Mahabesar.
Dan lagi sabda Nabi (saHa^Llahu’alayhi wa sallam!):
La tataharraku dharratun illa bi idhni’Llah.
ya ‘ni:
Tiada bergerak suatu dha r r at pun melainkan
dengan gerak Allah Ta’ala.
[Dan lagi sabda Nabi (salla’Llahu’alayhi wa sallam!)] :
Khayrihi wa sharrihi mina’Llahi Ta’ala.
ya ‘ni:
Baik dan  j aha tnya daripada Allah Ta’ala.
Seperti firman Allah  [ 1 2 1] Ta’ala:
Wa ma tasha ‘ una illa an yasha ‘a Llah.
y a ‘ n i:
Dan tiada be rkehendak mereka itu seorang  jua
pun melainkan dengan  [ k e h e n d a k] Allah jua.
(18) Sekalian dalil dan hadi th ini isharat kepada Man arafa nafsahu fa qad ‘arafa Rabbahu  jua. Lain daripada tiada. Dan kata
Shaykh Muhyi’1-Din ibnu’l-‘Arabi (qaddasa’Llahu sirra ruhihi’l-‘
aziz!):
Shiï:
Haramun ‘ala’l-ushshaqi an yashhadu’l-siwa
Idha kana wajhuH-haqqi [bVl-nuri] sha’sha’a
Ma dha aqulu wa anta wahduka lam yaku
Ahadun siwaka fa ma siwaka fa ka’l-haba.
y a ‘ n i.
Telah haramlah atas segala yang berahi bahwakan
memandang lain daripadaNya,
Apabila ada keadaan Allah dengan chahayaNya
gilang-gemilang.
99 Barang segala yang kukata dan bahwa Engkau
jua Esa, tiada lain .
Suatu pun daripadaMu maka sekarang barang lain
daripadaMu itu seperti haba adanya.
Seperti firman Allah Ta’ala:
Kulla yawmin huma fi shaTi.
y a m
 Pada segala hari Ia itu dalam kelakuanNya.
(19) Ya’ni pada zuhuNya berbagai-bagai [akan tetapi Dhat tiada
hM-haeai-bagail dan tiada berubah, kerana Ia—
berbagai  W ^ ^ ^ wa%akhiru wa’l-zahiru wa’l-baUnu.
y a n i
‘ Ia yang Pertama dan Ia yang Kemudian dan Ia
Nyata dan Ia Terbuni—
AwwalNya tiada ketahuan, akhirNya tiada berkesudahan, zahirNyTamJt terbuni dengan batinNya tiada  ^ T T Z ^ Î Ï Ï
riiriNva dengan diriNya, melihat diriNya [dengan] DhatNya de-
^ S A d î n g J ÀfUNy. dengan AtharNya.  » » £ * £ »
namanya empat pada haqiqatnya esa. Sepert! kata Shaykh [122]
Muhyi’1-Din:
Tajalli bi dhatihi fi dhatihi.
Menunjukkan AdaNya bagi AdaNya
Lagi kata Imam Muhammad Gazzali (rahmatu’Llahialayhi!):
In ‘alam azust be ust baiki hamah ust.. .
y a m :
 ‘Alam ini daripadaNya dengan Di a l a h – t e t a p isekaliannya Ia.
Diikut dari Kimiya-i Sa’adat. „„„„
Guft Ba Yazid: ‘Wujuduna minhu wa quwwamuna
100 bihi lafarqun bayni wa bayna rabbi illa bihadha’lmarta barayu.
vâ’nii
Wujud kami daripadaNya dan quwwat kami dengan
Dia. Tiada bedha antaraku dan antara Tuhanku
melainkan dengan dua ma r t aba t.
Inilah ‘ibarat ‘Man ‘arafa nafsahu fa qad
l
arafa rabbahu.’
(2) Sebermula. Allah Subhahahu wa Ta’ala tiada be r t empat dan
tiada be rmi tha l. Apa akan ‘  t emp at  [ apabüa] lain daripadaNya
tiada? Mana  t emp a t, mana mi tha l,  [ma n a] warna? Hamba pun
demikian lagi hendak  [ n y a] jangan be r t empa t, jangan bermithal,
jangan berjihat enam, kerana sifat hamba  T u h a n n y a:  h e n d a k [ n y a]
maka datang kepada
Idha tamma’l-faqru fa huwa’Llahu
‘ayshuhu bi ‘ayshi’l-Llah.
ya ‘ni:
Apabila sempurnalah faqir maka ia itu Allah
dan hidupnya dengan hidup Allah.
Seperti ka ta Mawlana ‘Abdu’l-Rahman  J ami (rahmat*’Lkthï
alayhU):
ya’ni
[Bas bi rangist yari dikhwah ay dil
Qani nashawi barangi na gah ay dil
Asal in hamah rangaha azan birangist
Man ahsanu sibghatan mina’Llahi ay dil.]
Kepada kekasih yang tiada berwarna itu kau
kehendak, hai  h a t i;
Jangan kau padamkan kepada warna mudahmudahan, hai  h a t i:
Bahwa segala warna daripada tiada berwarna
da t angnya, hai, ha ti
101 ‘Barangniapa mengambil warna daripada Allah
itulah terlebih ba ik,’ hai ha t i?
f21ï Ya ‘ni f  1 2 3] yang asalnya itu tiada berwarna dan tiada
b e r u pl S  g i a  n ! p a
y
y a ig dapat dilihat dan dapat  d i b i c h a ^ j ,
s e k a Sn makhluq jua pada ‘ibarat. Barangsiapa menyembah
makhn^q ^ itu mushrik; seperti menyembah orang-orang mati
T n  m a i dan  j antung dan pa ru-pa ru- s eka l i an itu berhala^ jua
hukumanya. Barangsiapa menyembah berhala, ia itu kafir
na’udhubi’Llah minha! Wa’Llahu a’lam!
(22) Jika demikian ngapa memandang seperti ombak dan laut
juga dapa t? Seperti sha’ir:
Fa’awwiV alayhi la siwahu
fa’aynama tuwallu fa thamma wajhu
‘Llahi laysa mubarqa ‘an.
(2 3) (Raqqa’l-zujaju wa raqati’l-khamru
Fa tashabaha wa tashakala’l-amru
Fa ka’annama khamrun wa la qadahu
Fa ka’annama qadahun wa la khamru.
ya m:
f Naqsh kacha dan hening] minuman
Maka serupa  k e d u a n ya dan sebagai pekerjaannya
Maka sanya minuman tiada dengan piala
Dan bahwa piala  t i ada dengan minuman.
Ya’ni warna ke cha dan warna minuman esa  j u a; warna minuman
I L Z Z pun sebagai  jua,  t i ada  d a p at dilainkan, Seperti ka ta
L am’ a t:
Al-aynu wahidatun wa’l-hukmu mukhtalifu
Wa dhaka sinon U ahliVÜmi yankashifu.
y a ‘ n i:
Asalnya suatu  j ua warnanya berbagai-bagai
102 Rahasia ini bagi orang yang  t ahu  j ua dapat memakai dia.
[Seperti ka ta misra :
Ma’shuq u’ishq u’ashiq har sih yakyast inja
Chum wasl dar na-gunjad hijran chi kar darad.
y a ‘ n i] :
Berahi dan yang berahi dan yang diberahikan itu ketiganya esa jua,
Sini, apabila pe r t emuan tiada lulus, percheraian
dimanakan ada?
924) Kenapa dika ta k
(24) Kenapa dika ta kerana sifat be r t emu dan bercherai dua?
Hendak  [ n y a] pada Alim, haqiqat tiada dua. Seperti ombak dan
laut esa jua, pada  z ahimya  jua dua,  t e t a [ p i] be r t emu  p u [ u n] tiada
bercherai pun  t i ada;  d i d a l amp u [ n] tiada  [ 1 2 4] diluar pun tiada.
Qala’l-ghawthu’l-a’zam: Ayyi salatin afdalu ‘indaka yarabbi? Qala’Llahu Ta’ala: Salatu’l-ladhi
laysa fiha siwa’i wa’l-musalli gha’ibun ‘anha.
y a ‘ n i:
Sembah Ghawth: ‘Mana kebaktian terlebih kepadaMu ya Tuhanku? Firman Allah Ta’ala: Sembahyang yang tiada dalamnya  sua tu pun lain daripadaKu, dan yang menyembah gha’ib.
Nyatalah [daripada ini bahwa yang] disembah pun Ia jua, yang
menyembah pun Haqq. Seperti kata Masha’ikh:
Ma ‘arafa ‘ Llahu illa ‘Llah
ma ya’lamu’Llahu illa’Llah
ma yara ‘ Llahu illah ‘Llah.
y a ‘ n i:
Tiada mengenal Allah hanya Allah,
103 tiada mengetahui Allah hanya Allah,
tiada melihat Allah hanya Allah.
Dan seperti ka ta Mawlana ‘Abdul’1-Rahman  J ami:
Hamchunin wasil nashfas] tah pesh yari mikunad
an hajr nalahai zar ta shuwad mahjib u mahrum
az wasl waqif an bar ran] u malai.
Orang yang wasal itu seperti orang duduk [kesal]
t aul annya di che r i t e r akannya daripada percheraiannya dan serunya dan tangisnya sehingga jadi hurum
daripada wasal;  t e rhenti  [ o ] l e h n ya daripada percheraiannya dan daripada penuh dengan dukachitanya.
Dan seperti ka ta Shibli, hendak  [nya] sha’ir:
Innani kadafda’un sakinatun fi’l-yammi
In hiya [fahat] mala’at faha
aw sakatat matât mina ‘l-ghammi.
Akulah seperti katak diam dalam  l aut;
jika kubukakan mu l u t ku nischaya dipenuhi air;
jika aku diam nischaya matilah aku dalam perchint a anku.  [ 1 2 5]
y a n i:
(25) Isharat daripada Shaykh Sa’du’1-Din:  j ika lagi  d i t u n t ut
tiada diperoleh [jika lagi] dipandang tiada düiha t, kerena fi il
kita itu seperti angin dilaut. Jika be rhenti angin maka ombak
pulang kepada asalnya. Seperti firman Allah Ta ‘ a l a:
Ya ayyatuha’l-riafsu l-mutma’innatu irji’i
ila rabbiki radiyatan mardiyyah fa’dkhuli
fi’ibadi wa’dkhuli jannati.
104 y a ‘ n i:
Hai segala kamu bernyawa mu tma ‘ i n n a h!
pulanglah kamu kepada Tuhan kamu radi
kamu akan Dia dan radi Ia akan kamu.
Maka masuklah shurgaKu, hai hamba-hambaKu
Ertinya da t angnya pun daripada laut, pulangnya pun kepada laut
jua.
Jannatu’l-zahidina hurun wa qusurun
Jannatu’l-ashiqina fi mahalli kuntu kanzan makhfiyyan
y a ‘ n i:
Shurga orang zahid anak bidyadari dan mahgai,
Shurga o [rang] berahi kepada perbendaraan yang
berbuni.
(26) Sanalah  t emp at diam segala ‘Ashiqin! Beranikan shurga pun
tiada, dengan neraka pun tiada  t a k ut ia; kerana  [pada] orang
berahi yang wasal jannat itulah yang dikatakan [dalam  aya t)
fa’dkhuli f i ‘ibadi wa’dkhuli jannati. Pulanglah ia kepada  t empat
kuntu kanzan makhfiyyan. Dan seperti ka ta Ahlu’Ll ah;
ya ‘ni:
I tupun ia
I tupun ia:
ya ‘ni:
Man ‘arafa’Llahu fa huwa mushrikun.
Barangsiapa mengenal [ Allah] maka ia itu mushrik.
Al faqiru la yahtaju ila’Llah.
Al-faqiru aswadu’l-wà}hi fi’l-darayu.
Yang faqir  i tu hitam mukanya pada kedua negeri.
I tupun ia: sha’ir
105 Ana’l-ghariqu [126] bi bahrin ma lahu tarafun
[Qad] ghibtu fihi ‘ani’l-wijdani wal-adami.
y a ‘ n i:
Aku telah karamlah pada  l aut yang tiada bersisi,
Maka lenyaplah aku da l amnya; daripada  ‘ ada’ dan
‘ t i a d a’ pun aku tiadalah  t ahu.
I t u p un ia: sha’ir.
Raddadtani bayna’l-maniyyati wa’l-muna
Wa jama’tani bayna’l-ïnayati wa’l-‘ana
Wa akhadhta ni [minni] li dhatika faYtaqay
Tu limustawa la anta fihi wa la ana.
ya ‘ni:
Kembalilah aku daripada  m e n u n t ut dan yang
d i t u n t u t. Dan berhimpunlah aku  ant a ra yang mengarunia dan [yang] dikarunia,
Dan kembalüah daripada aku bagi adaMu suatu
tiga.
Tiada Engkau da l amnya dan tiada aku.
Lagi ka ta Shykh  ‘At t ar (radiya’Llahu’anhu!):
[Baz ba ‘de dar tamasha tarab
tan farudandi farigh az talab.]
ya ‘ni
Daripadanya kembalilah setengah daripada melihat
tamasha  t e p uk dan  t a r i:
Nyawanya pun diberi selesaüah ia daripada  t u n t u t.
I tupun ia:
[Bayt: waraq sukhtah wa qalam bashkun siyahi
zir dam dharkas hamin din [u] qissati Hshq
ust ki dar daftar nah migunjad.
ya ‘ni:
Qartas pun  d i t u n u k an dan qalam pun dipa t ahkan
dan  d a ‘wat pun di tumpahkan dan nafas pun di-
106 helakan. Inilah qissah ragam orang berahi bahwa
dalam daftar tiada lulus.
Ini  p un ia:
[Kata  b a yt Shaykh Ni ‘ma t u ‘ L l a h 🙂
[Talab afdat iradat wa bila wujud hijab ast
Wijdan muhal namnayi waqrub wa khiyal
Hudur ghurur naf sah du dur du dur.
y a ‘ n i:
T u n t ut pun setru dan kehendak pun sia-sia dan
wujud pun jadi dinding tiada  d a p at diperoleh
menghendaki damping dan chita yang hadir segala
ghurur naf s pun menjauhkan.
(27) Inilah kesudahan sekalian! Inüah yang dika t akan : ‘Fa’1-fana’u
‘ani’l-fana’i ghayata’1-fana.’  [ 1 2 7] Inilah yang dika t akan ‘alam
l ahut pun dapa t, dan dika t akan wasal pun dapa t, dika t akan
mahw pun dapat dika t akan. Inilah ka ta Shah ‘Ali Barizi d [alam
bahasa]  F a [ r] si:
Bar dar dara ‘l-fana ‘i kardam sujud
Sar bar awardam mara ru ‘i numud.
y a ‘ n i:
Kepada  p i n tu negeri yang fana sujudlah aku
Kubukakanlah kepalaku pe r tunjukkanl ah mukaMu kepadaku!
Kata orang Pasai : ‘Jika tiada  k u p h o, tiada be r t emu dengan kufu’
ya ‘ni  k u p ho pada bahasa Jawi  t e r t u t u p ‘: jika tiada  t e r t u t u p,
tiada be r t emu dengan kufu’—ya’ni [‘pada] Er ti pada  [ i t u] tiada
lagi lulus ia  i tu: ya ‘ni menjadi seperti dahulu tatakala dalam
kuntu kanzan makhifyyan, serta dengan Tuhannya. Seperti biji
dalam  p u h un kayu; sungguh pun  z ahi r [nya] tiada kelihatan
haqiqa tnya esa jua. Sebab inüah Mansur [alHalaj] menga t akan:
Ana’l-Haqq/’—setengah menga t akan: [‘Inni] Ana ‘Ll ah! ‘; kerana
adanya ini tiadalah  d ü i h a t n ya lagi.
107 (28) Inüah ertinya:
Idha tamma’l-faqru fahuwa’Llah.
Ertinya:
Yang faqir tiada suatu pun akan baginya.
Maka firman Allah Ta’ala dalam Hadith Qudsi:
Nawmu’l-faqiru nawmi
akalu 1-faqiru akali “
wa sharabu’l-faqiru sharabi
ya’ni:
Tidur faqir itu tidurKu, dan
makan faqir itu makanKu, dan
minum [faqir] itu minumKu.
Dan lagi firman Allah Ta’ala:
Al-insanu sirri wa an[a] sirruhu wa sifatufhuj.
y a ‘ ni
Yang manusia rahasiaKu dan
Aku rahasianya dan sifatnya.
Kata U ways al-Qarani:
Al-faqiru hayatuhu bi hayati’Llahi
wa ‘ayshuhu bi ‘ayshilf’Llah].
ya’ni:
Yang faqir itu hidupnya dengan hidup Allah,
dan sukanya dengan kesukaan Allah.
Seperti kata Masha’ikh hendak [nya] :
Man ‘arafa’ Llaha fa huwa mushrikun
wa man ‘arafa nafsahu fahuwa kafirun.
108

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: