Posts tagged ‘sagai’

13 Oktober 2012

Syair ini karangan Hamzah Fansuri 1

oleh alifbraja

1 permanen;
C a t a t an
Sya ir ini ka r angan Hamz ah F ansu ri yai tu s eor ang ahlu suluk ya ng termasyhur, yang hidup pa da penghabisan abad keen umum belas dan permula an abad
k e t u j uh be l a s. T emp at kediamann ya IAL ah Barus, ia s angat bany ak me ngu nj un gi negeri asing: P ahang, B antan, K udus, S ya rh Nawi (temp at Keduduk an
raja S i a m), Mekah dan Me d i n a h. I l mu batinn ya tenta ng sifat T uhan, dun ia
d an manus ia tia da diter ima ul ama – ul ama agama I sl am zam an it u. T e r u t a ma
Sye ch N uru ‘dd in al Rani ri seorang ula ma Islam yang termasyh ur di Ac eh,
sela lu membant ah dan meme ran gi i lniu Hamz ah F ansu ri ser ta S jamsu ‘dd in al
S umatrani, s eor ang ahli sul uk ya ng sef aham dengan Hamz ah F angsur i. Demik ianl ah S ult an Ac eh menyur uh bak ar kitab – kit ab ka r angan ked ua anggota sul uk
i t u. T eta pi meskip un demiki an Hamz ah F ansu ri termasyh ur s amp ai kemanama na d an pengaruhn ya s amp ai ke pul au J aw a.
41 Bismillahi R Rahmanir RAHIMI
Subhanallah terlalu kamil. ‘
Menjadikan insan alam dan jahil,
Dengan hambaNya daim
 2
 la Wasil
 3
Itulah Mahbub
 4
 bernama Adil.
Mahbub itu tidak berlawan,
Lagi alim lagi bangsawan,
Kasihnya banyak lagi gunawan,
Aulad
 5
 itu bisa t e r t awan.
Bersunting bunga lagi bumalai
 6
 ,
Kainnya warna berbagai,
Tau be rbunyi di dalam sagai,
 7
Olehnya itu orang teralah.
Ingat-ingat kau lalu-lalang,
Berlekas-lekaslah jangan amang,
 8
Suluh Muhammad yugia kau pasang,
Supaya salim
 9
 jalanmu datang.
kamil (b hs Ar b) – s e m p u r h a.
d a im (b hs A r b) – s enant i a s a.
Wasil (b hs Ar b) – s amp a i.
4
  m a h b ub (b hs A r b) – k e k a s i h.
s
 Au l ab (b hs A r b) – p a ra ahak.
  B u m a l ai (b hs Mly. L ama) – e lok.
sagai – hal amb a.
8
ama ng – angan-angan,
salim (b hs Ar b) – s e j aht e r a.
42 Rumahnya ‘ali
1
 be rpa t umum birai.
2
Lakunya cerdas sempurna bisai.
3
Tudungnya halus terlalu pipai.
4
Daim be rbuni di luar tirai.
Jika sungguh engkau asyik mabuk.
Memakai c andi
5
 pergi menjaluk.
6
Ke dalam pagar supaya kau masuk.
Barang ghairallah
7
 sekeliannya amuk.
Berjalan engkau rajin-rajin.
Mencari guru yang t ahu akan batin
Yugia kau t u n t ut jalan yang amin.
Agar dapat lekas kau kahwin
8
Berahimu daim akan orang kaya.
Manakan dapat tidak berbahaya.
Ajib segala akan ha ti sahaya.
Hendak be rdapat dengan maya raya.
1
 ali (b hs Ar a b) – yang tihggi.
birai – hiasan,
bisai – p a n d a i.
4
 pipai – licin.
5
  c a n di – t e l e k u n g.
6
 menj a luk – mi n t a.
7
 ghairallah (b hs A rb) – selain da ri Al l ah.
8
  amin (b hs Ar b) – y a ng a m a n. Tiada kau t ahu akan agamamu.
Terlalu ghurur
9
 dengan ha r t amu.
Nafsu dan syahwat daim sertamu.
Asyik dan mabuk bukan kerjamu.
Rantaikan kehendak sekelian musuh.
Anjing tunggal yugia kau b u n u h.
Dengan Mahbubmu seperti suluh.
Supaya d a p at berdakap t u b u h.
Dunia nan kau sandang-sandang.
Manakan d a p at ke b u k it rentang.
Angan-anganmu terlalu panjang.
Manakan d a p at segera memandang.
Dunia jangan kau t a ruh.
Sehingga hampir Mahbub yang j a u h.
Indah segala akan kalah-kaluh.
Ke dalam api pergi be r l abuh.
. IggfuM »nav – (d ß ta tdo)
. Naaeiri – ‘uni
. i s b n aq – iaaid
 E
. Ni-jif – ieqiq *
. Jjnurfsfsi – ibntw *
. Nlnim – jiulßinam
 d
lialiA hal ub nia ba – (d ia arid) rißliBiiBdig
 r
9
  g h u r ur (b h s) – t e r t i p u.
44 Hamzah miskin hina dan ka r umum.
Bermain ma ta dengan Rabul Alam.
Selamanya sangat terlalu da l am.
Seperti mayat sudah t e r t a n umum.
Allah Maujud ‘terlalu baqi.
2
Dari enam jihad kenahinya cali.
Wa Huwal Auwalu
3
 sempurna ‘ali.
4
Wa Huwal Akhi ru ‘daim nur ani.
Nurani itu hakikat k h a t umum.
Pertama terang di l aut dalam.
Menjadi makhluk sekelian alam.
Itulah bangsa Hawa dan Adam.
Te r t entu awal sua tu cahaya.
Itulah cermin yang mulia raya.
Terlihat di sana miskin dan kaya.
Menjadi dua Tuhan dan sahaya.
1
 maujud (bhs Arb) – yang ada.
2
 baqi (bhs Arb) – yang kewal.
 Wa huwal auwalu (bhs Arb) – ia yang awal.
ali (bhs Arb) – yang tinggi.
45 Nurani itu terlalu zahir
Bernama Ahma d ‘dari cahaya satir.
2
Peniuru alam keduanya hadir.
Itulah makna awal dan akhir.
Awal dan akhir asmanya
3
 jarak.
Zahir dan batin warnanya banyak.
Meskipun dua ibu dan anak.
Keduanya cahaya di sana banyak.
Yugia kau pandang kapas dan kam,
Keduanya wahid
4
 asmanya lain,
Wahidkan hendak lahir dan batin,
Itulah ilmu ke sudahannya main.
Anggamu
5
 itu asalnya t ahi r.
6
Batinnya arak zahirnya takir,
Lagi kau saqi
7
 lagi kau sakir
Itulah Mansyur menjadi nazir.
1
  A hm ad – n ama lain da ri Nabi M uhamma d.
2
 satir (b hs Ar b) – yang byrsembuny i.
3
  a sma (b hs Ar b) – n ama.
4
 wahid (b hs Ar b) – s a t u.
* A n g g a – a n g g o t a.
6
  t a h ir (b hs A r b) – suc i.
7
 saqi (b hs Ar b) – y a ng m e m i n u m.
8
 na z ir (b hs A r b) – p e n i l iw.
46 hunuskan ma ta t u n u k an sarung.
I sba tkan
1
 Allah nafikan
2
 pa tung.
Laut t auhid yugia kau harung.
Itulah ilmu t emp at bernaung.
Rupamu zahir kau sangka t anah.
Itulah cermin sudah terasah.
Jangan kau pandang j auh be rpayah.
Mahbubmu hampir serta ramah.
Kerjamu mudah periksamu kurang.
Kau sangka tasbih
3
 membilang tulang.
Ilmumu baha ru berorang-orang.
Lupakan fardu yang tersedia hut ang.
J a u h a rmu lengkap dengan t u b u h.
Warnanya nyala seperti suluh.
Lupakan nafsu yang tersedia musuh.
Manakan d a p at adamu gugur.
1
 isbatkan (bhs Arb) – memastikan adanya Allah.
2
 nafi (bhs Arb) – meniadawan.
3
 tasbih – buah tasbih alat penghitung zikir.
47 J auhar yang mulia meskipun sangat.
Akan orang muda kasih akan alat.
Akan ilmu Allah ingin kau pe rdapa t.
Mangkanya sampai pulangmu r aha t.
4
Hamzah Nuwi zahirnya J awi.
5
Batinnya cahaya Ahmad yang saf i.
6
Meskipun ia hina j a t i.
Asyiknya daim akan Zatul Bari.
7
Sidang fakir emp u n ya ka t a.
Tuhanmu lahir terlalu nya t a.
Jika sungguh engkau be rma t a.
Lihatlah dirimu rata-rata.
Kenal dirimu hai anak j amu.
Jangan lupa akan diri kamu.
Ilmu hakikat yugia kau r amu.
8
Supaya terkenal’ali adamu.
4
  r a h at (b hs Ar b) – s Enang.
5
  J awi – m a k s u d n ya o r a ng My l a y u.
6
 safi (b hs A r b) – b e r s i h.
7
  Z a t ul Bari (b hs A r b) – Z at Allah.
8 ra mu – mengumpulk an bahan – baha n.
48 Jikalau terkenal dirimu baqi.
Elokmu i tu t i ada berbagi.
Hamba dan Tuhan daim berdami.
Memandang diri jangan kau lali.
Kenal dirimu hai anak dagang.
Menafikan diri jangan kau sayang.
Suluh isbat yugia kau pasang.
Supaya d a p at mudah kau da t ang.
Dengarkan sini hai anak r a t u.
Ombak dan airnya asalnya satu.
Seperti manikam Muhith
9
– Dengan b a t u.
Inilah tamsil engkau dan r a tu.
J ika terdengar olehmu firman.
Pada taur at Injil dan F u r q a n.
3
Wa Huwa ma ‘akum pada ayat Quran.
Bikulli syaiin muhi th terlalu ‘i y a n.
4
1 berda mi – tid ak be rcerai, bersat u.
2 m u h i th (b hs Ar b) me l i p u t i.
3 F urq an – nama lain dari Qurajv ^ ^ A n ^ m
^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ i. “
Dan, angit bumi m ya
A llah – d an Al l ah itu me Lipu ti segala sesua tu
Wa Huwa M a ‘ak um – Al l ah itu bers amamu, iy an – nyat a. pa s t,.
49 Syari’at Muhammad ambilkan suluh.
Ilmu hakikat yugia kau p e r t u b u h.
Nafsumu itu yugia kau b u n u h.
Makanya d a p at sekelian gugur.
3
Mencari dunia berkawan-kawan.
Oleh nafsu khabis
4
 engkau t e r t awan.
Nafsumu itu yugia kau lawan.
Mangkanya sampai engkau bangsawan.
Mahbubmu itu tidak berhasil.
5
Fa ainama tuwallu
6
 jangan kau ghafil.
7
Fa samma Wajhullah
8
 sempurna Wasil.
9
Inilah jalan orang kamil.
1
 °
Kekasihmu lahir terlalu terang.
Pada kedua alam nya ta t e rbent ang.
Ahlul Makrifah ‘terlalu menang.
Wasilnya daim tidak berselang.
3
luruh – l enyap, fana.
4
 khabis (Ar b) – b u s u k, j a h a t,
h a il (A r b) – tirai, p e m b a t a s.
fa a inama tuwa l lu – kutip an ay at Qu r an dari sur ah Al B a ^ ar ah ay at 1 15
yang terj ema h an sel engkap ay at berbunyi: “K epunya an Allah tim ur d an
b a r a t: ke r ana. tu, ke ma na saja engkau menghadap, di sana terdap at Wajah
7 A llah: sesungguhn ya Allah mempuny ai ilmu ya ng luas “
Ghafil (Ar b) – lupa.
J fa s amma Wajhullah bagi an ay at 1 15 sur ah Al B aqara hal. s epe r ti pada n o ta 6
^ Wasil (Ar b) – s amp a i.
kamil (A rb) – sempurna, ma ks ud di sini Ins an Kami l.
50 Hempaskan akal dan rasamu.
Lenyapkan badan dan nyawamu.
Pejamkan ingin dua ma t amu.
Di sana lihat peri r u p amu.
Adamu itu yugia kau serang.
Supaya d a p at negeri yang henang.
3
Seperti Ali t a tka la perang.
Melepaskan duldul t i ada berkekang.
Hamzah miskin orang’uryani.
4
Seperti Ismail jadi qurbani.
5
Bukannya Ajam dan A ‘r abi.
Nantiasa Wasil dengan yang baqi.
-Habis-
3
 henang – tetap.
4
 uryani (Arb) – telanjang.
5
 qurbani (Arb) – korban. Maksudnya: seperti Nabi Ismail yang rela mengorbankan dirinya demi memenuhi mimpi ayahnya Ibrahim.
51 SYAIR NAMA-NAMA TUHAN
Aho segala ki ta yang menyembah nama
Yogya dike t ahui apa Yang Pertama
Karena Tuhan ki ta yang Sedia Lama
Dengan ketujuh sifat bersama-sama
Kunjung-kunjung di b u k it yang Mahatinggi
Kolam sebuah di bawahnya
Wajib insan mengenal diri
Sifat Allah pada t u b u h n ya
Nurani haqiqat kha t umum
Supaya terang laut yang maha dalam
Berhenti angin ombak pun padam
Menjadi Sultan kedua alam
Tuhan ki ta Empunya Dhat
Awwainya Hayy pe r t ama bilang Sifat
Keduanya Ilmu dan Rupa Ma’lumat
Ketiga Murid ‘kan sekalian I r adat
52 Keempat Qadir dengan Qudr a tnya tamam
Kelimanya sifat bernama Kalam
Keenamnya Sami ‘dengan adanya dawam
Ketujuhnya Basir akan halal dan haram
Ketujuhnya i tu adanya qadim
Akan istidat allamin sempurna Alim
Karena sifat ini dengan Kamal al-hakim
Bernama Bismillahi ‘l-Rahmani’ l-Rahim.
Ilmu ini Haqiqat Muhammad a l – N a bi
Menurutkan Ma’lum dengan lengkapnya qawi
Dari Haqiqa tnya itu jahil dan wali
Beroleh i’tibarnya dengan sekalian peri
Tuhan ki ta itu empunya Kamal
Di dalam tertandingi tidak panah zawal
Rahman da l umumnya pe rhimpunan Jalai
Beserta dengan Rahim sekalian Jamal
53 Tuhan ki ta itu yang bernama Aliyy
Dengan sekalian Zat senantiasa baqi
Alajamiil alamin Atha rnNya jadi
Dari Sittu j ihat sebab itulah khali
Cahaya AtharNya tidak padam
memberikan wujud pada sekalian alam
menjadikan mahluq siang dan malam
IIA abadi ‘l-abad tidak kan karam
Tuhan ki ta itu seperti Bahr-al ‘amiq
Ombaknya penuh pada sekalian tariq
Laut dan ombak keduanya rafiq
Akhir ke dalamnya jua ombaknya ghariq
Lautnya ‘Alim ha lunnya Ma’lum
Kondisinya Qasim ombaknya Maqsum
Tuhannya Hakim s h u ‘u n n ya Mahkum
Pada sekalian ‘alamin inilah rusum
54 Jikalau sini kamu tahu akan ada
Itulah t emp at kamu shuhud
Singkirkan rupamu dari sekalian quyud
Agar dapat ke dalam diri qu’ud
Pada wujud Allah itulah yogya kau qa’im
Singkirkan rupa dan namamu da’im
Nafikan rasamu dari Makhdum dan khadim
Agar sampai kepada Amal yang Khatim
Jika engkau belum t e t ap seperti batu
Hukum dua lagi khadim dan ratu
Setelah lupa engkau dari emas dan mati
Mangkanya d a p at menjadi satu
Jika belum fana dari ribu dan r a tus
Tiadakan dapat adamu kau hapus
Nafikan rasamu dari kasar dan halus
Agar dapat barang ka t amu harus Hamzah Fansuri sungguh pun da’if
Haqiqa tnya hampir di Dhat al-Sharif
Sungguh pun habab rupanya khatif
Wasilnya da ‘im dengan Bahr al-Latif
Hamzah miskin orang uryani
Seperti Ismail menjadi qurbani
Bukannya Ajami lagi Arabi
Senantiasa Wasil dengan Yang Baqi
Hamzah Fansuri terlalu karam
Di dalam laut yang mahadalam
Berhenti angin ombak pun padam
Menjadi sultan kedua alam
56 SYAIR a’yan THABITAH
Aho segala kamu yang bernama taulan!
T u n t ut ma’rifat pada mengenal a’yan
Karena disana sekalian ‘arifan
Barang ka t anya setengah dengan firman.
A’yan thabi t ah bukankah shu’un dha t iyyah?
Mengapa pulang dika ta ada ‘ilmiyyah!
Tatakala awwal baru muqabalah
Olehnya janggal sebab lagi me n t a h.
A’yan thabi t ah bukankah suwari?
Mengapa pulang dika ta sifat Wahyi!
Tatakala awwal baru tafsil ‘ilmi
Olehnya janggal tidak mengetahui.
A’yan thabi t ah bukankah mahiyyat al-mumkinat?
Mengapa pulang dika ta mus t ahi l a t!
Tatakala awwal telah bernama ma ‘lumat
Olehnya janggal tidak mendapa t.
57 a’yan thabi t ah bukankah makhluq?
Mengapa pulang dika ta ma ‘shuq!
Tatakala awwal baru masbuq
Olehnya janggal lalu t a f a ruq.
A’yan thabi t ah bukankah mi r ‘a t?
Mengapa pulang dika tak adamiyya t!
Tatakala awwal be rnama furuf ‘aliyat
Olehnya janggal menjadi dalalat.
A’yan thabi t ah bukankah ‘alam?
Mengapa pulang dika ta ‘adam!
Tatakala awwal telah sudah mutalazam
Olehnya janggal penglihatnya kelam.
A’yan thabi t ah bukankah ‘ashiq?
Mengapa pulang dika ta Khaliq!
Tatakala awwal baru mutalahiq
Olehnya janggal lalu mufariq.
58 a’yan thabi t ah bukankah ma ‘lum?
Mengapa pulang dika ta ma ‘d um!
Tatakala awwal telah sudah t e n n a q s um
Olehnya janggal tidak mafhum.
A’yan thabi t ah bukankah faqir?
Mengapa pulang dika ta amir!
Tatakala awwal baru hadir
Olehnya janggal menjadi khasir.
A’yan thabi t ah bukankah ja’izul ‘1-ada?
Mengapa pulang dika ta mumtani’u’l-ada!
Tatakala awwal telah sudah mawjud
Olehnya janggal menjadi j u h u d.
A’yan thabi t ah bukankah sh’un t h u b u t i?
Mengapa pulang dika ta ‘adam mahdi!
Tatakala awwal sudah mujmali
Olehnya janggal menjadi Mu’tazili. A’yan thabi t ah bukankah ‘adam mumkin?
Mengapa pulang dika ta ‘adam sakin!
Tatakala awwal telah menjadi cermin
Olehnya janggal lalu ngerin.
‘Adam mimkin awwalnya ma’ d um
Disana faqir sekalian antum
Didalam ‘ilmu sekaliannya ma’lum
Itulah murad wa huwa ma’akum aynama kuntum.
Dari Hamzah s Sha’irs (Coo. Or. 2 atau 6, Cod. Or. 3374, Cod. Or.
3 3 7 2, Library, Universitas Leiden)
60 SYAIR RUH ID AFI
T a ‘a y y un awwal ada yang j ami’ i
Pertama disana nya ta Ruh Idafi
Semesta ‘alam sana lagi ijmali
Itulah bernama Haqiqat Muhammad al-Nabi.
Ta ‘ayyun thani ada yang tamyizi
Disana terperi sekalian ruhi
Semesta ‘alam sana tafsil yang mujmali
Itulah bernama haqiqat insani.
Ta ‘ayyun tha l i th ada yang mufassali
Ia itulah penghargaan dari karunia Ilahi
Semesta ‘alam sana tafsil fi’li
Itulah bernama a’yan khariji.
Rahasia ini yogya dike t ahui
Pada kita sekalian yang me n u n t u ti
Demikianlah kelakuannya tanazzul dan taraqqi
Dari sanalah kita sekalian menjadi. Pada kunhinya i tu belum be rke t ahuan
Demikianlah ma r t a b at asal awal
Bernama wahdat t a t aka la zaman
Itulah ‘ashiq sifat menya t akan.
Wahdat itulah bernama Kamal dhati
Menyatakan sana Ruh Muhammad al-Nabi
Tatakala i tu be rnama Ruh Idafi
I tul ah ma h k o ta Qurayshi dan ‘Arabi.
Wahdat itulah sifat yang Keesaan
Memberikan wujud pada sekalian manusia
MuhitNya lengkap pada sekalian zaman
Olehnya itu tidak Ia bermakan.
Wahdat itulah yang pe r t ama nya ta
Didalamnya mawjud sekalian r a ta
MuhitNya lengkap pada sekalian anggota
Demikianlah ump ama chahaya dan pe rma t a.
62 wahdat itulah bernama Kunhi Sifat
Tidak ada bererai dengan itlaq Ahadiyyat
Tanzih dan tashbih disana ma ‘iyyat
Demikianlah sekarang zahir [2 8] pada ta ‘ayyuna t.
Wahdat itulah bernama bayang-bayang
Disana nya ta Wayang dan Dalang
MuhitNya lengkap pada sekalian padang
Mushahadat disana jangan kepalang.
Wahdat itulah yang pertama awwal
Ijmal dan tafsil sana mujmal
MuhitNya lengkap pada sekalian a f al
Itulah ma r t a b at usul dan asal.
Wahdat itulah yang pe r t ama tanazzul
Ijmal dan tafsil sana maqbul
MuhitNya lengkap pada sekalian maf’ul
Itulah Haqiqat Junjungan Rasul.
63 wahdat itulah yang pe r t ama tajalh
Tidak ada bererai dengan Wujud Mutlaqi
Ijmal dan tafsil didalam ‘ilmi
Itulah ma r t a b at kejadian Ruh Idafi.
Wahdat itulah yang pe r t ama taqayyid
Disana idafat lam yulad dan lam yalid
Pada sekalian t a ‘a y y un jangan kau taqlid
Mangkanya sampai bernama tajrid.
Wahdat itulah sifat yang t a l ahuq
Tanzih dan tashbih sana cluk
MuhitNya nya ta tatakala masuk
Itulah pe r t emuan Khaliq dan Makhluq.
Wahdat itulah sifat yang talazum
Tanzih dan tashbih sana malzum
MuhitNya lengap pada sekalian ma ‘lum
Itulah pe r t emuan Qasim d an Maqsiim. Wahdat itulah sifat yang taqarun
Tanzih dan tashbih sana maqrun
MuhitNya lengkap pada sekalian mudabbirun.
Itulah murad: Wa fi anfusikum-a fa la tubsirun.
65
J SYAIR IBA HATI
Tuhan ki ta yang be rnama Qadim
Pada sekalian makhluq terlalu karim
Tandanya qadir lagi dan hakim
Menjadikan ‘alam dari al-Rahman al-Rahim.
Rahman itulah yang bernama sifat
Tidak ada bererai dengan kunhi Dhat
Dhat disana pe rhimpunan sekalian ‘iba r at
Itulah haqiqat yang bernama ma ‘l uma t.
Rahman itulah yang bernama ada
Kondisi Tuhan yang tersedia ma ‘b ud
Kenyataan Islam Nasrani dan Yahud
Dari Rahman itulah sekalian mawjud.
Ma’bud itulah terlalu bayan
Pada kedua ‘alam kulla yawmin huwa fi shan
Ayat ini dari Surat al-Rahman
Sekalian ‘alam disana hayr an.
66 Ma’bud itulah yang bernama haqiq
Sekalian ‘alam didalamnya ghariq
Olehnya itu sekalian fariq
Pada kunhinya itu tidak mendapat tariq
Haqiqat itulah terlalu ‘ayan
Pada rupa kita sekalian insanAynama tuwallu suatu burhan
Fa thamma wajhu ‘Llah pada sekalian makan.
Insan itu terlalu ‘ali
Haqiqatnya Rahman yang Maha Baqi
Ahsanu taqwimin itu rabbani
Akan kenyataan Tuhan yang bernama Subhani.
Subhani itulah terlalu ‘ajib
Dari habli’l-Warid puh ia qarib
Indah sekali Qadi dan kha t ib
Demikian hampir tidak mendapat nasib.
67 Aho segala kita yang ‘ashiqi
Ingatkan ma ‘na insani
Jika sungguh engkau bangsa ruhani
Jadikan dirimu akan rupa Sultani.
Kenal dirimu hai anak ‘alim!
Supaya engkau nentiasa salim
Dengan dirimu itu yogya kau qa’im
Itulah haqiqat salat dan sa’im.
. Dirimu itu bernama khalil
Tidak ada bererai dengan Rabb [a l -] Jalil
Jika ma ‘na dirimu dapat akan dalil
Tidak berguna madhhab dan sabil.
Kullu man ‘alayha fan / ayat min Rabbihi
Menyatakan ma ‘na irjiH Ha aslihi
Akan insan yang deroleh tawfiqi
Supaya karam dalam sirru sirrihi. Situlah ada sekalian funun
Tinggallah engkau dari mal wa’1-banun
Engkaulah ‘ashiq terlalu j u n un
Inna IVLlahi wa inna ilayhi raji’un.

Iklan
%d blogger menyukai ini: